Dagsnotering 2018-04-20    Cu Cash USD/ton:6 939,0    Zn Cash USD/ton: 3 243,5    1,00 USD; SEK: 8,4133    1,00 EUR; SEK: 10,3841

Verksamhetspolicy

Nordic Brass Gusum AB tillverkar mässingsprodukter med hjälp av verksamhetssystem som leder till uppfyllande av krav på kvalitet, energi och miljö, till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, med en arbetsmiljö som är säker och lockar till engagemang. Genom att huvudsakligen använda återvunnet material som råvara vill Nordic Brass Gusum bidra positivt till kretsloppssamhället.

Policyn ligger till grund för våra miljö-, energi- och kvalitetsledningssystem samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den, tillsammans med våra mål, rutiner och ständiga förbättringar styr vårt arbete och säkerställer nödvändiga resurser, till en verksamhet som motsvarar eller överträffar krav från kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter.

Kvalitetsledning:
Arbeta nära med våra kunder så att vi känner till hur de använder våra produkter och vilka krav de ställer på dem, samt fånga upp önskemål och kritik.
Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer genom att underhålla och utveckla metoder för att styra, mäta, övervaka och analysera verksamheten samt kontinuerligt ge och följa upp utbildning, kompetens och information.

Miljöledning:
Vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet och vi jobbar ständigt med att minska vår miljöbelastning.
Vi strävar efter att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete.
Vi arbetar ständigt med att förebygga och reducera utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark och dess energiaspekter, samt minimera uppkomsten av avfall.
Vi tillämpar aktuell lagstiftning, föreskrifter och andra myndighetskrav.
Vi ska ha en väl fungerande nödlägesberedskap.

Energiledning:
Vi strävar efter effektivast möjliga energianvändning i samtliga verksamheter för att förbättra konkurrensförmågan samt optimera våra miljöaspekter.
Vi arbetar med ständig förbättring av företagets energiprestanda genom att underhålla och utveckla metoder för att styra, mäta, övervaka och analysera verksamheten.

Arbetsmiljöledning:
Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge alla medarbetare förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi behandlar varandra med respekt och tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.