Dagsnotering 2017-11-23    Cu Cash USD/ton:6 895,5    Zn Cash USD/ton: 3 263,0    1,00 USD; SEK: 8,3319    1,00 EUR; SEK: 9,8644

Verksamhetspolicy

Nordic Brass Gusum skall tillverka mässingsprodukter med hjälp av verksamhetssystem som leder till uppfyllande av krav på kvalitet, energi och miljö, till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, med en arbetsmiljö som är säker och lockar till engagemang. Genom att huvudsakligen använda återvunnet material som råvara vill Nordic Brass Gusum bidra positivt till kretsloppssamhället.   

Policyn skall ligga till grund för våra miljö-, energi- och kvalitetsledningssystem samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den skall tillsammans med våra mål, rutiner och ständiga förbättringar styra arbetet till en verksamhet som motsvarar eller överträffar krav från kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter.

Vi skall dessutom:

  • arbeta nära med våra kunder så att vi känner till hur de använder våra produkter och vilka krav de ställer på dem.
  • underhålla och utveckla metoder för att styra, mäta, övervaka och analysera verksamheten.
  • kontinuerligt ge och följa upp utbildning, kompetens och information.
  • med god marginal följa aktuell lagstiftning, föreskrifter och andra myndighetskrav.
  • ha en väl fungerande nödlägesberedskap.
  • ständigt arbeta med att förebygga och reducera utsläpp av föroreningar till luft, vatten och mark samt minimera uppkomsten av avfall.

sträva efter effektivast möjliga energianvändning i samtliga verksamheter för att förbättra konkurrensförmågan samt för att minimera negativ miljöpåverkan.