Dagsnotering 2024-06-20    Cu Cash USD/ton:9 648,0    Zn Cash USD/ton: 2 811,5    1,00 USD; SEK: 10,4326    1,00 EUR; SEK: 11,2140

Verksamhetspolicy

Nordic Brass Gusum AB tillverkar mässingsprodukter med hjälp av verksamhetssystem som leder till uppfyllande
av krav på kvalitet, energi och miljö, till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, med en arbetsmiljö som är
säker och lockar till engagemang. Genom att huvudsakligen använda återvunnet material som råvara vill
Nordic Brass Gusum bidra positivt till kretsloppssamhället.

Policyn ligger till grund för våra miljö-, energi- och kvalitetsledningssystem samt det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Den, tillsammans med våra mål, rutiner och ständiga förbättringar styr vårt arbete
och säkerställer nödvändiga resurser, till en verksamhet som motsvarar eller överträffar krav från kunder,
medarbetare, myndigheter och andra intressenter.

Kvalitetsledning:
Arbeta nära med våra kunder så att vi känner till hur de använder våra produkter och vilka krav de ställer på dem,
samt fånga upp önskemål och kritik.
Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer genom att underhålla
och utveckla metoder för att styra, mäta, övervaka och analysera verksamheten samt kontinuerligt ge och följa
upp utbildning, kompetens och information

Miljö och Energiledning:
Vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och
förbättra vår energiprestanda genom förebyggande arbete. Arbetet mäts och följs upp kontinuerligt.
Vi tillämpar aktuell lagstiftning, föreskrifter och andra myndighetskrav.
Vi ska ha en väl fungerande nödlägesberedskap.
Våra mest betydande miljöaspekter som vi kommit fram till via en Life Cycle Assessment är:

  • El
  • Zink
  • Transporter
  • Metall legeringar
  • Gas


Arbetsmiljöledning:
Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge alla
medarbetare förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi behandlar varandra med
respekt och tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Varje medarbetare har ett eget ansvar
att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.Björn Wiborg
CEO
2021-12-06