Dagsnotering 2023-02-02    Cu Cash USD/ton:9 114,0    Zn Cash USD/ton: 3 350,0    1,00 USD; SEK: 10,3078    1,00 EUR; SEK: 11,3449

Verksamhetspolicy

Nordic Brass Gusum AB tillverkar mässingsprodukter med hjälp av verksamhetssystem som leder till uppfyllande av krav på kvalitet, energi och miljö, till en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt, med en arbetsmiljö som är säker och lockar till engagemang. Genom att huvudsakligen använda återvunnet material som råvara vill Nordic Brass Gusum bidra positivt till kretsloppssamhället.

Policyn ligger till grund för våra miljö-, energi- och kvalitetsledningssystem samt det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den, tillsammans med våra mål, rutiner och ständiga förbättringar styr vårt arbete och säkerställer nödvändiga resurser, till en verksamhet som motsvarar eller överträffar krav från kunder, medarbetare, myndigheter och andra intressenter.

Kvalitetsledning:

Arbeta nära med våra kunder så att vi känner till hur de använder våra produkter och vilka krav de ställer på dem,

samt fånga upp önskemål och kritik.
Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer genom att underhålla och utveckla metoder för att styra, mäta, övervaka och analysera verksamheten samt kontinuerligt ge och följa upp utbildning, kompetens och information

 

Miljö och Energiledning:

Vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet och vi arbetar ständigt med att minska vår miljöpåverkan och förbättra vår energiprestanda genom förbyggande arbete. Arbetet mäts och följs upp kontinuerligt.

Vi tillämpar aktuell lagstiftning, föreskrifter och andra myndighetskrav.
Vi ska ha en väl fungerande nödlägesberedskap.
Våra mest betydande miljöaspekter som vi kommit fram till via en Life Cycle Assessment är:

  • El
  • Zink
  • Transporter
  • Metall legeringar
  • Gas

 

 

Arbetsmiljöledning:

Vi uppnår en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö genom förebyggande arbete. Vår avsikt är att ge alla medarbetare förutsättningar för att känna arbetsglädje, trygghet och gemenskap. Vi behandlar varandra med respekt och tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form. Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till att skapa en god arbetsmiljö.

 

 

 

/Anders Barreng, VD, 2018-06-14